දේශීය නිශ්පාදන ජාත්‍යන්තරයට ගෙනයන තරුණ ව්‍යවසායිකාව
විජලන තාක්ෂණයෙන් ආහාර නිපදවා ලෝකය දිනන ව්‍යවසයිකාවක්
...
AccelerateHer Cohort 2 alumni, Lakmini Weerakkody
Success Story about Lak Nature Export Food Production Business
Lak Nature Attends Organic Food Fair in Germany
Lak Nature International participated at the BIOFACH 2023, a leading organic trade...
Lak Nature International Awarded Best Women Entrepreneur in Kaluthara District
The Founder of Lak Nature International, Ms. Lakmini Weerakkody was recently recognized...
BIOFACH 2023 We will be there!
Founder of Lak Nature International, Ms. Lakmini Weerakkody was featured by GIZ...
MasterChef Australia finalist Simon Toohey visits Lak Nature International
Lak Nature International was visited by the dynamic TV Chef and MasterChef...